Algemene voorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITES EN MOBIELE APPLICATIES VAN ATUAWAARBIJ ONLINE-RESERVERINGEN OF INSCHRIJVINGEN KUNNEN GEBEUREN

Art. 1:De toegang tot en het gebruik van de websites (hierna: Websites) en mobiele applicaties (hierna: “Apps”) van Atua NV, met maatschappelijke zetel te2440 Geel, Kalverstraat 1, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0546.732.877 (hierna 'Atua' genoemd) waarbij de gebruiker online reserveringen of inschrijvingen voor aangeboden evenementen of kampen kan doen, zoals de website met de domeinnaam www.kampadvisor.be, zijn onderworpen aan de voorwaarden zoals hieronder uiteengezet.Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast.

Art. 2 : Door het gebruikmaken van een Website en/of Appvan Atua, aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden en stemt u ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.Indien u niet akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden, dan dient u de Website en/of App van Atua niet te gebruiken.

Art. 3 : De intellectuele eigendomsrechtendie rusten op of voortvloeien uit de inhoud van de Websites en Apps, waaronder mee begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s, video’s en overig stilstaand en/of bewegend beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen die zich op de Websites en/of Apps bevinden, berusten bij Atua, haar licentiegevers of inzenders van bijdragen of aanbiedingen op de Websites en/of Apps.De Websites en Apps zijn uitsluitend bestemd voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor ieder ander gebruik van de (inhoud van de) Websites en/of Apps, daaronder mee begrepen distributie, reproductie, framing, wijziging, openbaarmaking of verzending, is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Atua vereist.

Art. 4 : De onlinereservering of inschrijving voor evenementen of kampen via een Website en/of App van Atua is enkel toegestaan aan personen van 18 jaar of ouder.Een account kan enkel worden aangemaakt door een persoon van 18 jaar of ouder. Bij het aanmaken van een account bevestigt u 18 jaar of ouder te zijn.

Art. 5 : Elke gebruiker staat zelf in voor het vertrouwelijk houden van zijn persoonlijke toegangsgegevens naar de Website of App (zoals zijn persoonlijk wachtwoord, login, enz.). Als blijkt of wordt vermoed dat er ongeoorloofd gebruik van zijn account wordt gemaakt, zal de gebruiker Atua onmiddellijk op de hoogte brengen. In geen geval kan Atua aansprakelijk worden gesteld voor het ongeoorloofd gebruik van de Website of App. Alle intentieverklaringen die onder het wachtwoord, de login of andere toegangsgegevens van de gebruiker worden ingediend, zullen voor de gebruiker bindend zijn.

Art. 6 : De gebruiker mag geen robot of spidersoftware of andere middelen (automatische of manuele) gebruiken om de Website of App en de inhoud ervan te monitoren of te kopiëren. De gebruiker mag de werking van de Website op geen enkele manier verstoren en mag in het bijzonder het systeem van Atua niet opzettelijk overbelasten. Atua zal gerechtelijke stappen ondernemen tegen elk onwettig en/of ongeoorloofd gebruik van de Website of App, in het bijzonder ongeoorloofde reservering of inschrijving of het ongeoorloofd wijzigen van de Website of App of de ongeoorloofde toepassing van robots, spider- of andere software.

Art. 7 : Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk wordt vermeld dat Atua de promotor of organisator van het evenement of kamp is, organiseert Atua niet zelf de evenementen of kampen die via haar Website of App worden aangeboden. De evenementen of kampen worden georganiseerd door de respectievelijkepromotor/aanbieder die er als enige de verantwoordelijkheid van draagt. Door de inschrijving of reservering ontstaat er een contractuele relatie tussen de respectievelijke inschrijver en de respectievelijke promotor/aanbieder.Tenzij Atua de promotor of organisator is, voorziet Atua het aanbod enkel in naam van de respectievelijke promotor/organisator. Bij de inschrijving of reservering treedt zij dan enkel op als een tussenpersoon die de inschrijving of reservering mogelijk maakt via haar Website of App. Om die reden draagt Atua ook niet het risico van insolventie van de respectievelijke promotor/organisator. Door de inschrijving of reservering via de Website of App van Atua, verzoekt u Atua om deze inschrijving of reservering in uw naam en voor uw rekening te bevestigen aan de promotor / organisator.

Art. 8 : De inschrijving of reservering houdt een betalingsverplichting in. Uw reservering of inschrijving wordt pas definitief na ontvangst van betaling van de verschuldigde prijs inclusief kosten.Na ontvangst van betaling ontvangt u van Atua een bevestiging per e-mail dat uw inschrijving of reservering definitief is.

Bij gebrek aan betaling van de verschuldigde prijs inclusief kosten uiterlijk 30 kalenderdagen na de registratie van uw aanvraag tot inschrijving of reservering, verklaart u er zich mee akkoord dat uwinschrijving of reservering door Atua in uw naam en voor uw rekening automatisch wordt ongedaan gemaakt.

Elke betaling gefaciliteerd door Atua voor en ten behoeve van, en overgedragen aan de promotor of organisator zal in elk geval een betaling vormen van (een deel van) de boekingsprijs.

Art. 9 : Behoudens de toepassing van afwijkende algemene(annulerings)voorwaarden van de promotor of organisator, kan u overeenkomstig artikel VI.53, 12° boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek van Economisch Recht , het herroepingsrecht waarin artikel VI.47 Wetboek van Economisch Recht voorziet, nietuitoefenen omdat het om aangeboden vrijetijdsevenementen gaat die op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode plaatsvinden.

Indien de annuleringsvoorwaarden van de kamporganisator een annulering toelaten en u voldoet aan deze voorwaarden, zijn hier geen kosten aan verbonden en krijgt u het bedrag van de inschrijving, inclusief kosten, terugbetaald overeenkomstig de annuleringsvoorwaarden van de kamporganisator. U kan hiervoor een e-mail sturen naar info@kampadvisor, waarna wij contact opnemen met de promotor of kamporganisator. Indien deze ons de annulering bevestigt, zullen wij u dit onverwijld per e-mail bevestigen.De terugbetaling van het bedrag van de inschrijving, inclusief kosten overeenkomstig de annuleringsvoorwaarden van de kamporganisator gebeurt binnen de 14 dagen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u deoorspronkelijke betaling heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd.Er zullen u bij zulke terugbetalinggeen kosten worden aangerekend.

Art. 10 : Uitsluitend de promotor of organisator van het evenement of kamp is verantwoordelijk voor de aanbiedingen, de beschikbaarheid en andere informatiedie via de Website of App van Atua wordt getoond. Atua besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud van haar Websites en Apps, maar zal de door derden verstrekte informatie niet verifiëren en zal daarom ook niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor welke fout dan ook (inclusief in het oog springende en typografische fouten), welke onderbreking dan ook (of deze nu door (tijdelijke en/of gedeeltelijke) defecten, herstelwerkzaamheden, opwaardering, onderhoud van de Website of App of iets anders optreedt), inaccurate, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of het ontbreken van informatie. Elke promotor of organisator is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de (beschrijvende) informatie (inclusief tarieven en beschikbaarheid) die op de Website of via de App van Atua wordt getoond.De Website of App van Atua is geen (en dient ook niet te worden beschouwd als een) aanbeveling of een goedkeuring van de kwaliteit van de aanbiedingen van de promotor of organisator.

Art. 11 :De details over het aangeboden evenement of kamp kan u verkrijgen, in het bijzonder op de dag zelf van het evenement of kamp, via de officiële internetaanbiedingen van de promotor of organisator, of van andere algemeen toegankelijke bronnen en de dagelijkse pers.

Art. 12 :De prijzen voor aanbiedingen omvatten de kosten en wettelijk verschuldigde BTW. De totale prijs van de inschrijving of reservering, inclusief kosten, moet onmiddellijk nadat de inschrijving of reservering is gebeurd, worden betaald. De betaling gebeurt bevrijdend aan Atua en kan gebeuren door middel van een beveiligde online betaling (MAESTRO, VISA of MASTERCARD) via een erkend betalingsplatform (voor zover dit wordt ondersteund door uw bank). Atua doet hiervoor een beroep op een derde partij die een erkend aanbieder is van dergelijke beveiligde betalingsplatformen. Uw betaling wordt verwerkt door deze derde partij en wordt rechtstreeks van uw credit-/debitcard of bankrekening naar de rekening van Atua overgemaakt. Atua is niet aansprakelijk voor credit-of debitcardfraude of niet-geautoriseerd gebruik van uw credit-/of debitcard door een derde partij.

Art. 13 :Door het maken van een boeking voor een evenement of kamp aangeboden door een promotor of organisator via onze website of App,gaat u akkoord met de algemene (verkoops- , deelnemings- en annulerings)voorwaarden van de promotor of organisator die van toepassing kunnen zijn op uw boeking, inschrijving, uw toegang of deelname aan het evenement of kamp, inclusief de verleende diensten en/of producten die tijdens het evenement of kamp worden aangeboden door of namens de promotor of organisator. De algemene voorwaarden van elke promotor of organisator zijn beschikbaar op de website van de promotor of organisator van het kamp.U verklaart door de inschrijving of boeking vooraf kennis te hebben genomen van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de promotor of organisator, deze aandachtig te hebben gelezen en uitdrukkelijk te hebben aanvaard.

Art. 14 :Atua handelt enkel in de hoedanigheid van dienstverlener voor promotoren of organisatoren van kampen. Bijgevolg kan Atua niet aansprakelijkworden gesteld bij afgelasting of wijziging van het door of namens de promotor of organisator georganiseerde evenement of kamp. De gebruiker zal zich hiervoor uitsluitend kunnen richten tot de promotor of organisator onder de voorwaarden van de wet of de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van depromotor of organisator.

Atua verricht aan de gebruiker enkel terugbetalingen van de inschrijvingsprijs onder de voorwaarden van artikel 9.

Art. 15 : Atua is niet aansprakelijk voor handelingen, weglatingen of andere zaken van derde gebruikers, advertentiepartners en/of sponsors op de website of het gebruik van de website.

Atua is niet verantwoordelijk voor de producten, diensten en andere handelingen en weglatingen van de locatie van het evenement, de artiest, de organisator of andere derde naar wie de Website of App verwijst, of die op een andere manier verbonden is met de website of App.

Art. 16 : Atua verbindt zich ertoe de reglementering betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens na te leven. Deze reglementering bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens juist en correct moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet er toegang toe hebben en het recht de informatie die hem/haar betreft, te wijzigen.

Bij het aanmaken van een account, bij een inschrijving of reservering,kan u gevraagd worden de volgende informatie te geven :

 • Uw naam en voornaam
 • Uw volledig adres
 • Uw rijksregisternummer
 • Uw hoedanigheid
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw gsm-nummer
 • Uw login en een paswoord
 • Aantal deelnemers
 • Naam en voornaam van de deelnemer(s)
 • Het volledig adres van de deelnemer(s)
 • Leeftijd van de deelnemer(s)
 • Telefoon-/of gsm-nummer van de deelnemer(s)
 • Het rijksregisternummer van de deelnemer(s)

Deze gegevens zijn nodig om uw inschrijving of reservering zo vlug en zo vlot mogelijk uit te voeren, waarbij de juiste identificatie van de gebruiker en deelnemer van het grootste belang is. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gepersonaliseerde diensten aan te bieden, rekeninghoudend met uw voorkeur.

Als u een account aanmaakt, een inschrijving of reservering verricht of onze Apps downloadt, vragen wij uw voorafgaande toestemming met het privacy-beleidvan Atua en verklaart u zich akkoord met het verwerken, verzamelen en gebruiken van uw gegevens en deze van de deelnemers door Atua zoals beschreven in haar privacy-beleid.

U stemt ermee in dat de verzamelde gegevens van de inschrijving of reservering door Atua worden verwerkt en overgemaakt aan de promotor en/of organisator van het evenement of kamp of andere derden.

Art. 17 : Het Belgisch recht is van toepassing.Bij betwisting, indien het geschil niet in der minne kan worden opgelost, zijn enkel de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.